Personvernerklæring fra ADVfinance AS


Gjennom dette skrivet kan du som kunde i ADVfinance ta del i hvordan vi ivaretar personopplysninger du oppgir når vi etablerer og gjennomfører et prosjekt for å fremskaffe finansieringsløsninger, garantiløsninger og/eller tilsvarende løsninger omtalt, og hvordan kundeforholdet blir håndtert etter avsluttet prosjekt(er).

Innføring av ny personvernforordning fra 2018 (GDPR), innføring av kontrolltiltak og ansattes bruk av data, utstyr og sosiale medier er alle viktige områder som håndteres bevisst fra ADVFinance, hvor all Informasjonshåndtering er i henhold til ny personvernforordning (GDPR) og markedsføringen i henhold til markedsføringsloven.

Hva beskriver denne personvernpolitikken?

ADVfinance AS, org.nr 914 059 011, Biskop Gunnerus Gate 14a, 0186 Oslo, Norge ( “vi”, “vår” eller “oss”) er databehandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger om kundeselskapet, eierselskapet eller deg som privat eier gitt formålet om å fremskaffe finansieringsløsninger, garantiløsninger eller tilsvarende omtalt på vegne av selskap eller eier(e).

Vi vil på oppfordring informere om personvernpolitikken til berørte personer og/eller selskaper, og for spørsmål eller kommentarer til personvernerklæringen, eller hvis du ønsker å benytte deg av dine rettigheter under Data Protection loven, kontakt oss ved å ringe Tord Ornum +47 918 12 130 eller send en e-post til admin@advfinance.no.


Hvilke personlige data behandler vi?

Private eiere, styremedlemmer, andre sentrale ansatte (daglig leder, økonomidirektør etc.)

For deg som søker om kundeforhold for et selskap hvor du er eier, styremedlem eller ledende ansatt, samler vi inn personlig informasjon du gir oss på tidspunktet for søknaden (navn, nasjonalitet og e-postadresse, selvangivelser, lønnslipper, boforhold, belåning, andre relevante eiendeler m.m, ref. under).

Disse opplysningene lagres også etter avsluttet prosjekt slik at betalt «develop fee», også omtalt som timer medgått til å lage søknaden(e), skal kunne gjenbrukes i neste prosjekt slik kontrakten tilsier. Vi samler vanligvis inn følgende informasjon fra deg (og / eller dokumenter som inneholder slik informasjon):
 • Personlig (navn og fødsels-/Personnummer)
 • Adresse
 • Bank-/inntektsforhold
 • Boforhold
 • Belåning
 • Personlige eiendeler, mer-verdier
 • Sivilstand (Navn på ektefelle, samboer, barn)
 • Yrke, stillingsforhold
 • CV
 • Kredittrating i de mest relevante kredittopplysningsbyråene
 • Telefon
 • Personlig mailadresse
 • Selskapets mailadresse
 • Statsborgerskap
 • I enkelte tilfeller (på oppfordring fra långiver) må det avkreftes at du er en politisk eksponert person (PEP)
 • Eventuell annen informasjon du gir frivillig i kommunikasjon med våre konsulenter for å kunne gjennomføre søknadsprosessen til det beste for selskapet
 • Vi vil også i noen tilfeller håndtere informasjon ved bistand knyttet til elektronisk signering. Slike opplysninger kan også utgjøre personopplysninger.
 • Vi bruker også eksterne relevante leverandører (banker, finansieringsselskaper, andre relevante samarbeidspartnere) av finansielle tjenester hvor tilsvarende opplysninger sendes for å sikre at selskapet tilføres den ønskede finansiering.


Aksjeselskap, enkeltmannsforetak, aksjeselskap- og/eller enkeltmannsforetak som eier andre relevante selskap etc.

For et selskap som søker om kundeforhold, samler vi de opplysningene du tilfører oss i dialogen med formål om å sjekke sannsynligheten for å få innvilget ønsket finansering (selskapets navn, e-postadresser, historisk omsetning og resultat, fremtidig forventet omsetning og resultat, aksjeeierregister/bok, belåning, bankforbindelse etc. vanligvis fra den som kommer med finansieringsforespørselen, alternativt økonomiansvarlig direkte (og / eller dokumenter som inneholder slik informasjon):
 • Selskap (navn og org. Nr.)
 • Adresse
 • Bankforbindelse
 • Regnskapsmessige forhold (historiske, nåtids- og fremtidige/budsjetter)
 • Belåning
 • Selskapets eiendeler, mer-verdier
 • Aksjeeierregister/Bok
 • Selskapspresentasjon
 • Kredittrating i de mest relevante kredittopplysningsbyråene.. Kredittinformasjon kan inneholde navn på f.eks. bedriftsledelse, eier og selskaps signatører.
 • Telefon
 • Relevante personlig mailadresser
 • Selskapets offisielle mailadresse
 • Eventuell annen informasjon du gir frivillig i kommunikasjon med våre konsulenter for å kunne gjennomføre søknadsprosessen til det beste for selskapet
 • Vi vil også i noen tilfeller håndtere informasjon ved bistand knyttet til elektronisk signering. Slike opplysninger kan også utgjøre personopplysninger.
 • Vi bruker også eksterne relevante leverandører (banker, finansieringsselskaper, andre relevante samarbeidspartnere) av finansielle tjenester hvor tilsvarende opplysninger sendes for å sikre at selskapet tilføres den ønskede finansiering.

Nyhetsbrev – finansieringskampanjer uten kundeforhold

Selv om selskapet ikke er kunde, kan selskapet via vår nettside eller i samtykkende i dialog med en av våre konsulenter abonnere på vårt nyhets- kampanjebrev. I så fall lagrer vi både selskapets offisielle e-postadresse samt din personlige e-postadresse etter avtale.

Hva angår mottakelse av våre nyhets- og/eller kampanjebrev på selskapets offisielle e-postadresse uten forutgående dialog og eksisterende kundeforhold, er du hos oss allerede registrert som en interessant, potensiell kunde av ADVfinance. Om selskapet ikke ønsker å motta nyhetsbrevene for fremtiden, kan man reservere seg og avregistrere selskapet for slik fremtidig e-post dialog direkte i nyhetsbrevet. Det samme gjelder for de som tidligere har samtykket til mottakelse.

Oppsummert betyr dette at om du har valgt å motta vårt nyhetsbrev eller annen form for markedsføring, vil vi også bruke dine personlige opplysninger til å administrere og sende ut den forespurte typen informasjon og / eller markedsføring. Rettslig grunnlag for dette er vår legitime interesse for å kunne sende slik informasjon til deg som du har bedt om. Vi bekrefter samtidig at vi også samler den informasjon du gir oss i form av meninger, svar på kundeundersøkelser og forslag til forbedring av våre tjenester. Slike opplysninger behandles på grunnlag av vår legitime interesse for å utvikle våre tjenester og markedsføring.

For hvilke formål behandler vi dine personlige opplysninger?

Arbeidsmessige, kvalitetsmessige, metodiske hensyn


Overordnet definerer kundeforholdets krav til økonomisk grunninformasjon behovet for innsamling av både selskapsinformasjon og privatøkonomisk informasjon. Hva angår oppbevaringen av denne så henvises det til avtaleinngåelse, hvor informasjon gitt initialt gjenbrukes får å redusere «develop fee» ved senere finansieringssøknader. Viser til ADVfinance uttalte metodikk på området:

Private eiere, styremedlemmer, andre sentrale ansatte (daglig leder, økonomidirektør etc.)

For å oppnå de finansielle formålene, innvilgelse av søkt finansieringsløsning innebærer håndtering av personopplysninger fra eiere og ledende ansatte, og vi behandler personopplysninger om private eiere og ledende ansatte fordi det er nødvendig å fremskaffe et totalt bilde av både selskap og de personer som står bak selskapet i finansieringssammenheng. Eierne bak selskapet er etter vår erfaring minst like viktig som selskapet selv når finansieringsgiver vurderer søknadene.

Aksjeselskap, enkeltmannsforetak, aksjeselskap- og/eller enkeltmannsforetak som eier andre relevante selskap etc.

For selv selskapsformålene, krevers altså behandling av personopplysninger om selskapets reelle eiere og selv om kredittinformasjonsvurdering er tatt hos selskapet, finnes det i kredittinformasjonen personlige opplysninger om selskapets underskrifter og sjefer.

Hensyn overfor 3. part (samarbeidspartner) – primært ifht. norsk lov og finansieringsgivers krav/retningslinjer for å gi finansiering

Innsamlingen av informasjon har til hovedformål å sørge for at formelle forpliktelser i forhold til norsk lovgivning og den enkelte risikobæreres krav til innvilgelse er overholdt.  Forøvrig til følgende formål:
 • For å overholde gjeldende lovkrav om kundekunnskap og for å hindre, oppdage og undersøke hvitvasking av penger, terrorfinansiering og svindel
 • For å overholde regnskapslovgivningen
 • For å oppfylle rapporteringsforpliktelser til myndigheter (f.eks. Skattemyndigheter, politi og konkursmyndigheter)
 • For å overholde og forebygge for annen lovgivning som fra tid til annen gjelder for operasjoner som er lisensiert som betalingsinstitusjoner, og som yter betalingstjenester

Hvem kan få tilgang til dine personlige opplysninger?

Dine data blir behandlet av ADVfinance og relevante konsulenter. Personlige data om deg vil også bli håndtert av finansieringsgiver eventuelt nærstående ADVFinance-partnere av viktighet ifht. å få innvilget finansieringen.

Ut over det overnevnte utleverer vi kun deres personlige- og selskaps messige opplysninger til myndigheter som Skatteverket, bostyrer, politimyndighet etc. på oppfordring. Ingen andre uten dokumentert forespurt lovhjemmel gis tilgang til disse.

Hvordan beskytter vi dine personlige opplysninger?

Vi har tatt tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte de personlige- og selskaps messige data så godt som vi klarer mot tap, misbruk, uautorisert adgang, avsløring, endring og ødeleggelse. I tilfeller der en ekstern leverandør håndterer personopplysninger på våre vegne (ref. primært våre konsulenter, viktigste samarbeidspartnere da finansieringsgiver/banker er underlagt egen lovgivning på området), har vi inngått avtaler med den omtalte leverandøren om å gi tilstrekkelig beskyttelse for dine personlige data.

Hvor behandles mine personlige opplysninger?

Vi behandler vanligvis bare dine personlige opplysninger i Norge. I tilfeller der informasjon behandles utenfor Norge, gjøres dette bare i samsvar med gjeldende lovgivning om databeskyttelse.

Hvor lenge lagrer vi dine personlige opplysninger?

Vi lagrer bare dine personlige opplysninger så lenge de er nødvendige for de formålene de ble samlet inn. Vi behandler kun din informasjon hovedsakelig for å oppfylle relevante lov- og formalia krav til finansieringssøknad. I disse tilfellene bestemmer bankens retningslinjer for innvilgelse og lovgivningen på det aktuelle området spørsmålet hvor lenge dataene er lagret. I noen tilfeller kan du ha rett til å påvirke hvor lenge deres opplysninger behandles, men krav om sletting vil uansett medføre manglende gjenbruk av betalte «develop fee» ihht. avtalen.

Følgende lagringstider er retningsgivende hos ADVFinance for betalende kunder i aktive og inaktive kundeforhold:
 • Telefonnummer, personnummer, adresse, bankdetaljer og informasjon som beviser identiteten blir behandlet i samsvar med lov due diligence og for å forebygge, avdekke og etterforske hvitvasking, terrorfinansiering og svindel, sparer vi minst fem år.
 • Telefonnummer, personnummer, adresse, bankdetaljer, transaksjonshistorikk blir behandlet for å møte kravene i regnskapslovgivningen er lagret i opptil ti år.
 • Telefonnummer, personnummer, adresse, bankdetaljer, informasjon bevise identitet som er lagret for å oppfylle forpliktelser i henhold til lovgivning som dekker aktiviteter godkjente betalingsforetak og for å gi betalingstjenester lagres tilsvarende hos ADVFinance som hos kredittgiver i fem år.
 • Telefonnummer, personnummer, adresse, bankdetaljer, transaksjonshistorikk blir behandlet som en del av å oppfylle vår avtale lagres i opptil ti år etter opphør av kundeforhold i lys av den generelle foreldelsesfrist på ti år for rettslige krav. Dette gir oss mulighet til å forsvare og kreve eventuelle rettslige krav.

Følgende lagringstider er retningsgivende hos ADVfinance for «ikke» inngåtte formelle kundeforhold:

Informasjon relatert til finansieringsforespørsler uten at det er inngått kundeforhold vil bli slettet innen 3 måneder fra eksplisitt avslag gitt fra søker gjennom å avslå vårt tilbud, eller fra avslått henvendelse i ADVfinance kredittkomite.
Hvis du har samtykket til å motta markedsføring og / eller annen informasjon relatert til vår virksomhet gjennom kontakt med våre konsulenter, bruker vi din e-postadresse for dette formålet til du varsler oss om at du ikke lenger ønsker å motta slik informasjon. Det samme gjelder der ditt selskaps offisielle e-postadresse er på vår interesseliste over fremtidige aktuelle kundeforhold.

Hvordan kan du påvirke vår behandling av dine personlige opplysninger?

Personer hvis personlige opplysninger vi behandler har rett til å motsette seg bruk av direkte markedsføringsinformasjon når som helst. I samsvar med gjeldende databeskyttelseslover har du også rett til å få tilgang til informasjon om hvilke personlige data vi behandler om deg og retten til å be om korrigering av dine personlige opplysninger. Hvis du vil ha slik informasjon, kan du be om dette ved å kontakte vår administrasjon via e-post eller telefon. Våre kontaktdetaljer er vist ovenfor.

Du kan også, under visse forhold, be om å slette eller begrense dine personlige opplysninger eller objekt til vår behandling. Du har også rett til å sende inn en klage til det Datatilsynet eller annen kompetent tilsynsmyndighet som fører tilsyn med selskapets håndtering av personopplysninger.